Prekių katalogas

SAMSUNG NORDIC ESSENTIAL-AIRISE SERIJOS SIENINIS 3.5/4.0KW ORO KONDICIONIERIAUS KOMPLEKTAS

 • SAMSUNG NORDIC ESSENTIAL-AIRISE SERIJOS SIENINIS 3.5/4.0KW ORO KONDICIONIERIAUS KOMPLEKTAS

  Kodas: AR12TXFZBWKNEE-AR12TXFZBWKXEE
  1202 
  1503  Sutaupykite 301 

  Šiuo metu šios prekės neturime, tačiau ją galite užsakyti. Klausimus dėl tiekimo termino parašykite mums

  Nordic serija. „Sam­sung“ N-seri­jos kondi­cio­nie­riai pritai­­kyti šalte­s­niam klima­tui, todėl leng­vai veikia prie žemų tempe­ra­tūrų. Šis mode­lis gali šildyti pata­l­pas esant –30°C. 

 • Valdy­­­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (inte­­­­gruo­tas Wi-Fi modu­lis). Valdy­­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­­rių vos vienu prisi­­­­­lie­timu.

  Grei­tas atša­l­dy­­­­mas (,, Fast Cooling"). Šis reži­­­­mas grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo. Skai­t­me­ni­nio inve­r­te­­­­rio „Boost“ tech­­­­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio kons­t­ru­k­cija pasi­­­­žymi 15 % dide­s­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plate­s­niais spar­nais. Tad oras paski­r­s­to­­­­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.

  Mėgau­ki­tės išma­ne­­­­s­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“). Mėgau­ki­tės išma­ne­­­­s­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“. Ši funk­cija auto­­­­­ma­ti­š­kai anali­zuoja kamba­­­­­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Atsi­­­­­­­žve­l­g­da­­­­mas į varto­tojų pagei­dau­jamą vidaus patalpų tempe­ra­tūrą ir faktinę lauko tempe­ra­tūrą, įren­gi­nys auto­­­­ma­ti­š­kai persi­­­­ju­n­gia į tinka­miau­sią režimą, siek­da­­­­mas išlai­­­­kyti opti­ma­lias kamba­­­­rio sąly­gas.

  Leng­vai valo­­­­­mas anti­ba­k­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“). Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užti­k­rinti įdedant mažiau pastangų. Filt­rai yra išorės viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tink­le­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­ba­k­te­rinė danga padeda apsi­­­sau­goti nuo oru plin­ta­n­čių pavo­jingų teršalų.

  Auto­­­ma­ti­nis išsi­­­va­ly­­­mas. Palai­­­kyti oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą nerei­­­kia jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­­­ma­ti­š­kai išdžio­­­vins įren­ginį. Ji paša­lina drėgmę per 10–30 minu­čių pūsdama orą. Taip apsi­­­sau­goma nuo bakte­­­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.

  Mėgau­ki­tės geru miegu su „Good Sleep“ režimu. Mėgau­ki­tės geru miegu kiek­vieną naktį! „Good Sleep“ reži­­­mas auto­­­ma­ti­š­kai valdo tempe­ra­tūrą ir pritaiko ją taip, kad per kiek­vieną jūsų miego ciklą apli­n­­­kos sąly­gos būtų idea­­­lios. Tad galite išnau­doti kiek­vieną miego minutę ir pabusti puikiai pail­­­sėję. Be to, šis reži­­­mas naudoja mažiau ener­gi­jos nei įprasto vėsi­nimo reži­­­mas.

  Taupo ener­giją, pini­­­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­­­mas). Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suva­r­to­ji­­­mas. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­­­gus.

  Įren­gi­nys turi venti­lia­to­riaus (Fan) ir tylos (Quiet) reži­mus. 

  Techniniai duomenys: 

  • Vidinio bloko modelis AR12TXFZBWKNEE
  • Išorinio bloko modelis AR12TXFZBWKXEE
  • Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C -30~24
  • Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C -15~46
  • Wi-Fi Yra
  • Elektros maitinimas, Φ/V/Hz 1 / 220-240 / 50
  • Šildymo galia (min / stand / max), kW 0.7 / 4.0 / 6.8
  • Šaldymo galia (min / stand / max), kW 0.9 / 3.5 / 4.4
  • Minimali šildymo galia, kW 0.7
  • Minimali šaldymo galia, kW 0.9
  • Nominali šildymo galia, kW 4
  • Nominali šaldymo galia, kW 3.5
  • Šildymo elektros sąnaudos (min / stand / max), kW 0.18 / 0.92 / 1.45
  • Nominali šaldymo darbinė srovė, A 3.9
  • Vamzdžių ilgis (laukas - vidus), m 15
  • Vamzdžių aukščių skirtumas (tarp ID / OD), m 8
  • Šaltnešio tipas R32
  • Šaltnešio kiekis (gamykliškai užpildyta), kg / tCO2e 0.965 / 0.65
  • Papildomas šaltnešio kiekis (viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose) 15g (>5m)
  • Maitinimo kabelio jungtis (Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT) OUT
  • Šildymo energijos klasė A+
  • Šaldymo energijos klasė A+
  • Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų (X reikšmė), mm 601.7
  • Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų (Y reikšmė), mm 309.9
  • Kompresoriaus galia, kW 4.09
  • Šildymo naudingumo koeficientas, COP 3.64
  • Šaldymo naudingumo koeficientas, EER 3.8
  • Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP 4.3
  • Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER 6
  • Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis (aukštas / vidutinis / žemas), dB(A) 40.0 / - / 19.0
  • Vidinio bloko gabaritai (plotis / aukštis / gylis), mm 820x299x215
  • Išorinio bloko gabaritai (plotis / aukštis / gylis), mm 790x548x285
  • Vidinio bloko svoris, kg 9.2
  • Išorinio bloko svoris, kg 33
  • Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm (inch) 6.35 (1/4")
  • Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm (inch) 9.52 (3/8
  • Elektros maitinimo kabelis, mm2 3G X 2.5 mm²
  • Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų 3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
  • Rekomenduojamas saugiklis, A 16
  • Kompresoriaus tipas S-Inverter
  • Kompresoriaus modelis KTN130D42URF
  • Kompresoriaus tepalų tipas POE
  • Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc 350 

  Naudotojo instrukcija

  Montavimo instrukcija