Prekių katalogas

SAMSUNG NORDIC DLX SERIJOS SIENINIS 2.5/3.2KW ORO KONDICIONIERIAUS KOMPLEKTAS

 • SAMSUNG NORDIC DLX SERIJOS SIENINIS 2.5/3.2KW ORO KONDICIONIERIAUS KOMPLEKTAS

  Kodas: AR09TXFYBWKNEE-AR09TXFYBWKXEE
  1326 
  1657  Sutaupykite 331 

  Šiuo metu šios prekės neturime, tačiau ją galite užsakyti. Klausimus dėl tiekimo termino parašykite mums

  Nordic serija. „Sam­sung“ N-seri­jos kondi­cio­nie­riai pritai­­kyti šalte­s­niam klima­tui, todėl leng­vai veikia prie žemų tempe­ra­tūrų. Šis mode­lis gali šildyti pata­l­pas esant –30°C. 

 • Valdy­­­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (inte­­­­gruo­tas Wi-Fi modu­lis). Valdy­­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­­rių vos vienu prisi­­­­­lie­timu.

  Grei­tas atša­l­dy­­­­mas (,, Fast Cooling"). Šis reži­­­­mas grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo. Skai­t­me­ni­nio inve­r­te­­­­rio „Boost“ tech­­­­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio kons­t­ru­k­cija pasi­­­­žymi 15 % dide­s­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plate­s­niais spar­nais. Tad oras paski­r­s­to­­­­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.

  Mėgau­ki­tės išma­ne­­­­s­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“). Mėgau­ki­tės išma­ne­­­­s­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“. Ši funk­cija auto­­­­­ma­ti­š­kai anali­zuoja kamba­­­­­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Atsi­­­­­­­žve­l­g­da­­­­mas į varto­tojų pagei­dau­jamą vidaus patalpų tempe­ra­tūrą ir faktinę lauko tempe­ra­tūrą, įren­gi­nys auto­­­­ma­ti­š­kai persi­­­­ju­n­gia į tinka­miau­sią režimą, siek­da­­­­mas išlai­­­­kyti opti­ma­lias kamba­­­­rio sąly­gas.

  Leng­vai valo­­­­­mas anti­ba­k­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“). Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užti­k­rinti įdedant mažiau pastangų. Filt­rai yra išorės viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tink­le­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­ba­k­te­rinė danga padeda apsi­­­sau­goti nuo oru plin­ta­n­čių pavo­jingų teršalų.

  Auto­­­ma­ti­nis išsi­­­va­ly­­­mas. Palai­­­kyti oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą nerei­­­kia jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­­­ma­ti­š­kai išdžio­­­vins įren­ginį. Ji paša­lina drėgmę per 10–30 minu­čių pūsdama orą. Taip apsi­­­sau­goma nuo bakte­­­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.

  Mėgau­ki­tės geru miegu su „Good Sleep“ režimu. Mėgau­ki­tės geru miegu kiek­vieną naktį! „Good Sleep“ reži­­­mas auto­­­ma­ti­š­kai valdo tempe­ra­tūrą ir pritaiko ją taip, kad per kiek­vieną jūsų miego ciklą apli­n­­­kos sąly­gos būtų idea­­­lios. Tad galite išnau­doti kiek­vieną miego minutę ir pabusti puikiai pail­­­sėję. Be to, šis reži­­­mas naudoja mažiau ener­gi­jos nei įprasto vėsi­nimo reži­­­mas.

  Taupo ener­giją, pini­­­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­­­mas). Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suva­r­to­ji­­­mas. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­­­gus.

  Įren­gi­nys turi venti­lia­to­riaus (Fan) ir tylos (Quiet) reži­mus. 

  Techniniai duomenys:

  • Pajėgumas (vėsinimo, BTU/val.) 8530 Btu/hr
  • Pajėgumas (šildymo, BTU/val.) 10919 Btu/hr
  • Pajėgumas (vėsinimo, mažiausias / didžiausias, BTU/val.) 3,071 ~ 11,942 Btu/hr
  • Pajėgumas (šildymo, mažiausias / didžiausias, BTU/val.) 2,730 ~ 23,885 Btu/hr
  • Pajėgumas (vėsinimo, kW) 2.50 kW
  • Pajėgumas (šildymo, kW) 3.20 kW
  • Pajėgumas (vėsinimo, Min - Maks, kW) 0.9 ~ 3.5 kW
  • Pajėgumas (šildymo, Min - Maks, kW) 0.8 ~ 7.0 kW

  Energijos vartojimo efektyvumas

  • Sezoninis naudingumo koeficientas vėsinant (W/W, Energy Label) 8.40
  • Naudingumo koeficientas (vėsinimo, W/W) 4.63 W/W
  • Naudingumo koeficientas (šildymo, W/W) 4.74 W/W
  • Naudingumo koeficientas (vėsinimo, BTU/hW) 15.80 Btu/hW
  • COP (Heating, Btu/hW) 16.18 Btu/hW
  • Energijos vartojimo efektyvumo klasė vėsinant (klasė) A++
  • Energijos vartojimo efektyvumo klasė šildant (vidutinis šildymo sezonas) (klasė) A++
  • Energijos vartojimo efektyvumo klasė šildant (vidutinis šildymo sezonas) (W / W) 4.6
  • Energy Efficiency Class for heating in 'Colder' heating season (Grade) A
  • Energy Efficiency Class for heating in 'Colder' heating season (W/W) 3.8

  Triukšmo lygis

  • Garso galios lygis (viduje įrengiamo oro kondicionieriaus, vėsinant, dBA) 56 dBA
  • Garso galios lygis (lauke įrengiamo oro kondicionieriaus, vėsinant, dBA) 59 dBA
  • Triukšmo lygis (viduje įrengiamo oro kondicionieriaus, didelis / mažas, dBA) 38 / 18 dBA
  • Triukšmo lygis (lauke įrengiamo oro kondicionieriaus, didelis / mažas, dBA) 45 dBA

  Elektros energijos duomenys

  • Maitinimo šaltinis (Φ / V / Hz) 1 / 220-240 / 50
  • Elektros energijos suvartojimas (vėsinimas, W) 540 W
  • Elektros energijos suvartojimas (šildymas, W) 675 W
  • Srovės stipris (vėsinimas, A) 2.9 A
  • Srovės stipris (šildymas, A) 3.4 A

  Fizinės specifikacijos

  • Visi matmenys (viduje įrengiamo oro kondicionieriaus, plotis x aukštis x gylis, mm*mm*mm) 950*290*375 mm
  • Visi matmenys (lauke įrengiamo oro kondicionieriaus, plotis x aukštis x gylis, mm*mm*mm) 913*622*371 mm
  • Grynieji matmenys (viduje įrengiamo oro kondicionieriaus, plotis x aukštis x gylis, mm*mm*mm) 889*299*215 mm
  • Grynieji matmenys (lauke įrengiamo oro kondicionieriaus, plotis x aukštis x gylis, mm*mm*mm) 790*548*285 mm
  • Visas svoris (viduje įrengiamo oro kondicionieriaus, kg) 12.2 kg
  • Visas svoris (lauke įrengiamo oro kondicionieriaus, kg) 35.2 kg
  • Grynasis svoris (viduje įrengiamo oro kondicionieriaus, kg)10.3 kg
  • Grynasis svoris (lauke įrengiamo oro kondicionieriaus, kg) 33.0 kg
  • Pakrovimo kiekis (20 / 40 / 40 pėdų be vamzdžio) 85 / 180 / 208

  Techninė informacija

  • Vamzdžių ilgis (didžiausias, m) 15 m
  • Vamzdžių aukštis (didžiausias, m) 8 m
  • SVC vožtuvas (skysčio (OD x L)) 6.35
  • SVC vožtuvas (dujų (OD x L)) 9.52
  • Drėgmės šalinimas (l/val.) 1.0 l/hr
  • Oro cirkuliacija (vėsinant, m³/min.) 11.3 ㎥/min
  • Šaldymo skystis (rūšis) R32(Contains fluorinated greenhouse gases, GWP=675)
  • Šaldymo skystis (pripildymas, kg) 0.965 kg
  • Šaldymo skystis (pripildymas, tCO2e) 0.65 tCO2e
  • Tylusis (vėsinimas, ℃) -15 ~ 46 ℃
  • Tylusis (šildymas, ℃) -30 ~ 24 ℃
  • Lauke įrengiamas oro kondicionierius (kompresoriaus rūšis) BLDC
  • Lauke įrengiamas oro kondicionierius (antikorozinė briauna) Taip

  Oro srovė

  • Oro srovės krypties valdymas (aukštyn / žemyn) Auto
  • Oro srovės krypties valdymas (kairėn / dešinėn) Auto
  • Oro srovės valdymo žingsnis (vėsinimas / ventiliatorius) 5/4

  Oro gryninimas

  • PM 1.0 Filter Ne
  • Tri Care Filter Ne
  • Easy Filter Plus (Anti-Bacteria) Taip
  • Automatinis išsivalymas Taip

  Patogumas

  • SmartThings Taip
  • AI Auto Cooling Taip
  • Motion Detect Sensor Ne
  • Filtro valymo indikatorius Taip
  • Vidaus temperatūros rodymas Taip
  • Ekrano įjungimas / išjungimas Taip
  • Pypsėjimo įjungimas / išjungimas Taip
  • Tikrojo laiko laikmatis Taip
  • Automatinis persijungimas Taip
  • Automatinis pakartotinis paleidimas Taip

  Darbo režimas

  • Auto Mode Taip
  • Greitas vėsinimas Taip
  • Gero miego režimas Taip
  • Eco Mode Taip
  • Sausinimas Taip
  • Ventiliatoriaus režimas Taip
  • Tylusis Taip

  Smart

  WiFi Embedded Taip
  App Connectivity

  SmartThings App Support Taip 

  Naudotojo instrukcija

  Montavimo instrukcija