Prekių katalogas

SAMSUNG SIENINIO KONDICIONIERIAUS CEBU - GEO MULTI-SPLIT 2.5/3.2KW VIDINIS BLOKAS

 • SAMSUNG SIENINIO KONDICIONIERIAUS CEBU - GEO MULTI-SPLIT 2.5/3.2KW VIDINIS BLOKAS

  Kodas: AR09TXFYAWKNEU
  322 
  403  Sutaupykite 81 

  Šiuo metu šios prekės neturime, tačiau ją galite užsakyti. Klausimus dėl tiekimo termino parašykite mums

  AI Auto Comfort.
  Mėgau­ki­tės išma­nes­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“ funk­ciją. Ši funk­cija auto­ma­tiš­kai anali­zuoja kamba­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Pagal jūsų norimą tempe­ra­tūrą auto­ma­tiš­kai įjun­gia­mas tas reži­mas, kuris yra tinka­miau­sias opti­ma­lioms sąly­goms palai­kyti. 

 • Grei­tas atša­l­dy­­­mas (,, Fast Cooling").
  Šis reži­­­mas grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo. Skai­t­me­ni­nio inve­r­te­­­rio „Boost“ tech­­­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio kons­t­ru­k­cija pasi­­­žymi 15 % dide­s­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plate­s­niais spar­nais. Tad oras paski­r­s­to­­­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.

  Valdy­­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (inte­­­gruo­tas Wi-Fi modu­lis).
  Valdy­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­rių vos vienu prisi­­­­lie­timu.

  Auto­­ma­ti­nis išsi­­va­ly­­mas.
  Palai­­kyti oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą nerei­­kia jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­­ma­ti­š­kai išdžio­­vins įren­ginį. Ji paša­lina drėgmę per 10–30 minu­čių pūsdama orą. Taip apsi­­sau­goma nuo bakte­­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.

  Leng­vai valo­­­mas anti­ba­k­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“).
  Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užti­k­rinti įdedant mažiau pastangų. Filt­rai yra išorės viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tink­le­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­ba­k­te­rinė danga padeda apsi­­sau­goti nuo oru plin­ta­n­čių pavo­jingų teršalų.

  Apli­n­kai neke­n­­kia­n­tis vėsi­n­tu­vas (R32 šalt­ne­­šis).
  Apsau­go­­kite planetą – maži­n­­kite neigiamą poveikį klimato kaitai. Oro kondi­cio­nie­riuje cirku­liuoja naujos kartos R32 šalt­ne­­šis, kuris padeda apsau­goti ozono sluoksnį ir, paly­ginti su įpra­s­tais R22 ar R410A šalt­ne­­šiais, daro labai nedi­delį neigiamą poveikį visuo­ti­niam atši­li­mui. Tad jis kur kas pala­n­­ke­s­nis apli­n­kai!

  Taupo ener­giją, pini­­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­­mas).
  Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suva­r­to­ji­­mas. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­­gus.

  Mėgau­ki­tės geru miegu („Good Sleep“ reži­mas).
  Mėgau­ki­tės geru miegu kiek­vieną naktį! „Good Sleep“ reži­­mas auto­­ma­ti­š­kai valdo tempe­ra­tūrą ir pritaiko ją taip, kad per kiek­vieną jūsų miego ciklą apli­n­­kos sąly­gos būtų idea­­lios. Tad galite išnau­doti kiek­vieną miego minutę ir pabusti puikiai pail­­sėję. Be to, šis reži­­mas naudoja mažiau ener­gi­jos nei įprasto vėsi­nimo reži­­mas.

  Įren­gi­nys turi venti­lia­to­riaus (Fan) ir tylos (Quiet) reži­mus.

  Techniniai duomenys:

  • Wi-Fi Yra
  • Elektros maitinimas, Φ/V/Hz 1 / 220-240 / 50
  • Nominali šaldymo galia, kW 2.5
  • Nominali šildymo galia, kW 3.2
  • Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW 0.03
  • Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW 0.03
  • Nominali šaldymo darbinė srovė, A 0.3
  • Nominali šildymo darbinė srovė, A 0.3
  • Šaltnešio tipas R32
  • Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min 9.8/9.3/8.4
  • Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A) 37.0/-/19.0
  • Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 820x299x215
  • Vidinio bloko svoris, kg 9
  • Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 6.35 (1/4")
  • Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 9.52 (3/8")
  • Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) OUT
  • Rekomenduojamas saugiklis, A 16

  Daugiau informacijos gamintojo puslapyje