Prekių katalogas

SAMSUNG SIENINIS BEVĖJIS COMFORT-ARISE 2.5/3.2KW ORO KONDICIONIERIAUS KOMPLEKTAS

 • SAMSUNG SIENINIS BEVĖJIS COMFORT-ARISE 2.5/3.2KW ORO KONDICIONIERIAUS KOMPLEKTAS

  Kodas: AR09TXFCAWKNEU-AR09TXFCAWKXEU
  982 
  1227  Sutaupykite 245 

  Šiuo metu šios prekės neturime, tačiau ją galite užsakyti. Klausimus dėl tiekimo termino parašykite mums

  Jaus­­­kite malo­­­nią vėsą, o ne šaltį („Wind-Free™ Cooling“).
  Mėgau­ki­tės malo­­­nia vėsa naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Šis reži­­­mas švel­niai, toly­giai ir tyliai paskirsto orą per tūks­ta­n­čius mikro ­angų, kurios yra pasi­­­skir­s­čiu­sios per visą kondi­cio­nie­riaus prie­kinį korpusą. Pažangi oro srovės tech­­­no­lo­gija taip pat toly­giau atvė­sina plate­s­nes ir dide­s­nes pata­l­pas. Su šia tech­­no­lo­gija niekada nebe­­jau­site nema­lo­nių ir šaltų oro gūsių.

  Taupy­­­kite kiek­vieną dieną naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Įjun­­­gus „Wind-Free™“ vėsi­nimo režimą, lauke esan­tis įren­gi­nys suva­r­toja itin nedaug ener­gi­jos.

 • Mėgau­ki­tės išma­ne­­s­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“).
  Mėgau­ki­tės išma­ne­­s­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“. Ši funk­cija auto­­­ma­ti­š­kai anali­zuoja kamba­­­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Atsi­­­žvel­g­da­­mas į varto­tojų pagei­dau­jamą vidaus patalpų tempe­ra­tūrą ir faktinę lauko tempe­ra­tūrą, įren­gi­nys auto­­ma­ti­š­kai persi­­ju­n­gia į tinka­miau­sią režimą, siek­da­­mas išlai­­kyti opti­ma­lias kamba­­rio sąly­gas.

  Geres­nis miegas visą naktį („Good Sleep“ reži­mas).
  Good Sleep“ reži­mas su „Wind-Free™“ funk­cija palaiko idea­lią aplinką geram miegui, nes nebe­lieka jokių šalto vėjo srautų. Tempe­ra­tūrą regu­liuo­janti „Wind-Free™“ funk­cija padeda grei­tai užmigti, miegoti giliai, pato­giai ir nubusti pail­sė­jus.

  Grei­tas atša­l­dy­­mas (,, Fast Cooling").
  Šis reži­­mas grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo. Skai­t­me­ni­nio inve­r­te­­rio „Boost“ tech­­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio kons­t­ru­k­cija pasi­­žymi 15 % dide­s­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plate­s­niais spar­nais. Tad oras paskir­s­to­­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.

  Valdy­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (inte­­gruo­tas Wi-Fi modu­lis).
  Valdy­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­rių vos vienu prisi­­­lie­timu.

  Auto­ma­ti­nis išsi­va­ly­mas.
  Palai­kyti oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą nerei­kia jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­ma­tiš­kai išdžio­vins įren­ginį. Ji paša­lina drėgmę per 10–30 minu­čių pūsdama orą. Taip apsi­sau­goma nuo bakte­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.

  Mėgau­ki­tės tyles­niais ir rames­niais namais.
  Nesi­lei­s­kite trik­domi – Jūsų namus galima atvė­sinti kur kas tyliau. Komp­re­so­rius suku­ria galingą oro srovę, tačiau veikia itin tyliai, nes jame įreng­tas „Twin Tube“ slopin­tu­vas. Jis suma­žina įren­gi­niui veikiant dide­liu pajė­gumu oro srovės sklei­džiamą triukšmą ir įren­gi­niui veikiant nedi­de­liu pajė­gumu girdi­mus aplin­kos garsus.

  Leng­vai valo­mas anti­bak­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“).
  Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užtik­rinti įdedant mažiau pastangų. Filt­rai yra išorės viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tinkle­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­bak­te­rinė danga padeda apsi­sau­goti nuo oru plin­tan­čių pavo­jingų teršalų.

  Apsau­go­tas nuo koro­zi­jos, kad vėsintų ilgai („DuraFin™ Plus“).
  Išlai­ky­kite malo­nią vėsą dar ilgiau. „Ocean Fin“ paga­min­tas iš koro­zi­jai atspa­rios medžia­gos, kuri apsaugo nuo rūdi­jimo, o tai padeda palai­kyti opti­malų šilu­mo­kai­čio darbą. Neįti­kė­ti­nas atspa­ru­mas rūdims įrody­tas pasi­tel­kiant 480 val. drus­kos purš­kimo bandymą.

  Aplin­kai neken­kian­tis vėsin­tu­vas (R32 šalt­ne­šis).
  Apsau­go­kite planetą – mažin­kite neigiamą poveikį klimato kaitai. Oro kondi­cio­nie­riuje cirku­liuoja naujos kartos R32 šalt­ne­šis, kuris padeda apsau­goti ozono sluoksnį ir, paly­ginti su įpras­tais R22 ar R410A šalt­ne­šiais, daro labai nedi­delį neigiamą poveikį visuo­ti­niam atši­li­mui. Tad jis kur kas palan­kes­nis aplin­kai!

  Taupo ener­giją, pini­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­mas).
  Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suvar­to­ji­mas. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­gus.    

  Techniniai duomenys:

  • Wi-Fi Yra
  • Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C -10~46
  • Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C -15~24
  • Elektros maitinimas, Φ/V/Hz 1 / 220-240 / 50
  • Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW 0.9/2.5/3.35
  • Šildymo galia ( min / stand / max ), kW 0.9/3.2/4.5
  • Nominali šaldymo galia, kW 2.5
  • Nominali šildymo galia, kW 3.2
  • Minimali šaldymo galia, kW 0.9
  • Minimali šildymo galia, kW 0.9
  • Maksimali šaldymo galia, kW 3.35
  • Maksimali šildymo galia, kW 4.5
  • Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.21/0.70/1.03
  • Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.20/0.84/1.27
  • Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW 0.7
  • Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW 0.84
  • Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 1.30/3.60/4.70
  • Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 1.40/4.00/5.60
  • Nominali šaldymo darbinė srovė, A 3.6
  • Nominali šildymo darbinė srovė, A 4
  • Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m 15
  • Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m 8
  • Šaltnešio tipas R32
  • Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e 0.7/0.47
  • Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose ) 15g (>5m)
  • Šaldymo energijos klasė A++
  • Šildymo energijos klasė A+
  • Šaldymo naudingumo koeficientas, EER 3.57
  • Šildymo naudingumo koeficientas, COP 3.81
  • Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER 6.7
  • Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP 4
  • Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min 9.8/9.3/8.4
  • Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min 28
  • Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A) 37/-/19
  • Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) 46/46
  • Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 820x299x215
  • Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 660x475x242
  • Vidinio bloko svoris, kg 8.9
  • Išorinio bloko svoris, kg 23
  • Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 6.35 (1/4")
  • Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 9.52 (3/8")
  • Elektros maitinimo kabelis, mm2 3G X 2.5 mm²
  • Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų 3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
  • Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) OUT
  • Rekomenduojamas saugiklis, A 16
  • Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm 435.9
  • Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm 265.3
  • Kompresoriaus tipas S-Inverter
  • Kompresoriaus modelis UB1AR5090FJ6
  • Kompresoriaus galia, kW 2.8
  • Kompresoriaus tepalų tipas POE
  • Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc  

  Vartotojo instrukcija

  Montavimo instrukcija