Prekių katalogas

SAMSUNG NORDIC GEO PREMIUM KLASĖS BEVĖJIS SIENINIS 2.5/3.2KW ORO KONDICIONIERIAUS KOMPLEKTAS

 • SAMSUNG NORDIC GEO PREMIUM KLASĖS BEVĖJIS SIENINIS 2.5/3.2KW ORO KONDICIONIERIAUS KOMPLEKTAS

  Kodas: AR09TXCACWKNEE-AR09TXCACWKXEE
  1653 
  2066  Sutaupykite 413 

  Šiuo metu šios prekės neturime, tačiau ją galite užsakyti. Klausimus dėl tiekimo termino parašykite mums

  Jaus­­­­kite malo­­­­nią vėsą, o ne šaltį („Wind-Free™ Cooling“). Mėgau­ki­tės malo­­­­nia vėsa naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Šis reži­­­­mas švel­niai, toly­giai ir tyliai paskirsto orą per tūks­ta­n­čius mikro ­angų, kurios yra pasi­­­­­ski­r­s­čiu­sios per visą kondi­cio­nie­riaus prie­kinį korpusą. Pažangi oro srovės tech­­­­no­lo­gija taip pat toly­giau atvė­sina plate­s­nes ir dide­s­nes pata­l­pas. Su šia tech­­­no­lo­gija niekada nebe­­­jau­site nema­lo­nių ir šaltų oro gūsių. 

  Taupy­­­­kite kiek­vieną dieną naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Įjun­­­­gus „Wind-Free™“ vėsi­nimo režimą, lauke esan­tis įren­gi­nys suva­r­toja itin nedaug ener­gi­jos. 

 • Nordic serija. „Samsung“ N-seri­jos kondi­cio­nie­riai pritai­kyti šaltes­niam klima­tui, todėl leng­vai veikia prie žemų tempe­ra­tūrų. Šis mode­lis gali šildyti patal­pas esant –30°C.

  Valdy­­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (inte­­­gruo­tas Wi-Fi modu­lis). Valdy­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­rių vos vienu prisi­­­­lie­timu.

  Jude­sio jutik­lis. Vėsin­kite namus efek­ty­viai, nesvarbu, kur esate. Jei per 20 minu­čių jude­sio jutik­lis neap­tinka jokio jude­sio, jis auto­ma­tiš­kai įjun­gia ener­giją taupantį „Wind-Free™“ režimą. Be to, galite nusta­tyti, kad įren­gi­nys nepūstų oro į jus arba prie­šin­gai – vėsa sektų Jus ten, kur eisite.

  „Tri-care“ filt­ras. Palai­ky­kite gerą oro būklę ir puikų šilu­mo­kai­čio veikimą naudo­dami „Tri-care“ filtrą. Trijuose šio įtaiso sluoks­niuose yra itin tankus filt­ras, suren­kan­tis dide­les dulkių dale­les, skai­du­las ir gyvūnų plau­kus. Be to, vienas iš filtrų padeng­tas ceolitu, kuris sulaiko itin smul­kias dale­les ir padeda apsi­sau­goti nuo virusų, bakte­rijų ir aler­genų.

  Grei­tas atša­l­dy­­­mas (,, Fast Cooling"). Šis reži­­­mas grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo. Skai­t­me­ni­nio inve­r­te­­­rio „Boost“ tech­­­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio kons­t­ru­k­cija pasi­­­žymi 15 % dide­s­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plate­s­niais spar­nais. Tad oras paski­r­s­to­­­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.

  Mėgau­ki­tės išma­ne­­­s­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“). Mėgau­ki­tės išma­ne­­­s­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“. Ši funk­cija auto­­­­ma­ti­š­kai anali­zuoja kamba­­­­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Atsi­­­­­žve­l­g­da­­­mas į varto­tojų pagei­dau­jamą vidaus patalpų tempe­ra­tūrą ir faktinę lauko tempe­ra­tūrą, įren­gi­nys auto­­­ma­ti­š­kai persi­­­ju­n­gia į tinka­miau­sią režimą, siek­da­­­mas išlai­­­kyti opti­ma­lias kamba­­­rio sąly­gas.

  Leng­vai valo­­­mas anti­ba­k­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“). Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užti­k­rinti įdedant mažiau pastangų. Filt­rai yra išorės viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tink­le­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­ba­k­te­rinė danga padeda apsi­­sau­goti nuo oru plin­ta­n­čių pavo­jingų teršalų.

  Auto­­ma­ti­nis išsi­­va­ly­­mas. Palai­­kyti oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą nerei­­kia jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­­ma­ti­š­kai išdžio­­vins įren­ginį. Ji paša­lina drėgmę per 10–30 minu­čių pūsdama orą. Taip apsi­­sau­goma nuo bakte­­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.

  Mėgau­ki­tės geru miegu. „Good Sleep“. Mėgau­ki­tės geru miegu kiek­vieną naktį! „Good Sleep“ reži­­mas auto­­ma­ti­š­kai valdo tempe­ra­tūrą ir pritaiko ją taip, kad per kiek­vieną jūsų miego ciklą apli­n­­kos sąly­gos būtų idea­­lios. Tad galite išnau­doti kiek­vieną miego minutę ir pabusti puikiai pail­­sėję. Be to, šis reži­­mas naudoja mažiau ener­gi­jos nei įprasto vėsi­nimo reži­­mas.

  Taupo ener­giją, pini­­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­­mas). Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suva­r­to­ji­­mas. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­­gus.

  Įren­gi­nys turi venti­lia­to­riaus (Fan) ir tylos (Quiet) reži­mus. 

  Techniniai duomenys:

  • Vidinio bloko modelis AR09TXCACWKNEE
  • Išorinio bloko modelis AR09TXCACWKXEE
  • Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C -30~24
  • Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C -15~46
  • Wi-Fi Yra
  • Elektros maitinimas, Φ/V/Hz 1 / 220-240 / 50
  • Šildymo galia ( min / stand / max ), kW 0.8/3.2/7.1
  • Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW 0.9/2.5/3.6
  • Minimali šildymo galia, kW 0.8
  • Minimali šaldymo galia, kW 0.9
  • Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.18/0.54/0.93
  • Nominali šildymo galia, kW 3.2
  • Nominali šaldymo galia, kW 2.5
  • Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.15/0.675/2.16
  • Maksimali šildymo galia, kW 7.1
  • Maksimali šaldymo galia, kW 3.6
  • Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 1.2/2.9/4.5
  • Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 1.0/3.4/9.5
  • Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW 0.68
  • Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW 0.54
  • Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min 10.1/8.6/6.6
  • Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min 45
  • Nominali šildymo darbinė srovė, A 3.4
  • Nominali šaldymo darbinė srovė, A 2.9
  • Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m 15
  • Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m 8
  • Šaltnešio tipas R32
  • Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e 0.965/0.65
  • Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) OUT
  • Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose ) 15g (>5m)
  • Šildymo energijos klasė A+++
  • Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm 601.7
  • Šaldymo energijos klasė A+++
  • Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm 309.9
  • Kompresoriaus galia, kW 4.09
  • Šildymo naudingumo koeficientas, COP 4.74
  • Šaldymo naudingumo koeficientas, EER 4.63
  • Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP 5.1
  • Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER 8.8
  • Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A) 38/-/17
  • Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) 45/-
  • Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 889x299x215
  • Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 790x548x285
  • Vidinio bloko svoris, kg 10.4
  • Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 6.35 (1/4″)
  • Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 9.52 (3/8″)
  • Elektros maitinimo kabelis, mm2 3G X 2.5 mm²
  • Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų 3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
  • Rekomenduojamas saugiklis, A 16
  • Kompresoriaus tipas S-Inverter
  • Kompresoriaus modelis KTN130D42URF
  • Kompresoriaus tepalų tipas POE
  • Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc 350  

  Naudotojo instrukcija

  Vartotojo instrukcija