Prekių katalogas

SAMSUNG KANALINIO TIPO KONDICIONIERIAUS MULTI-SPLIT 5.2/5.6KW VIDINIS BLOKAS BE DRENAŽO SIURBLIUKO

 • SAMSUNG KANALINIO TIPO KONDICIONIERIAUS MULTI-SPLIT 5.2/5.6KW VIDINIS BLOKAS BE DRENAŽO SIURBLIUKO

  Kodas: AJ052BNMDEG/EU
  649 
  811  Sutaupykite 162 

  Šiuo metu šios prekės neturime, tačiau ją galite užsakyti. Klausimus dėl tiekimo termino parašykite mums

  Multi-split sistema. Multi-split sistemą sudaro keli vidi­niai įren­gi­niai, prijungti prie vieno išori­nio bloko. Tokiu būdu apšil­do­mos arba atvė­si­na­mos kelios patal­pos vienu metu. 

 • Lanks­tus įren­gi­mas. Šį oro kondi­cio­nie­rių galima įrengti beveik bet kokioje patal­poje ir leng­vai paslėpti po lubo­mis – jis atliks savo funk­ciją, nors ir bus nema­to­mas.

  Plono dizaino. Vos 199 mm storio kondi­cio­nie­rių galima paslėpti beveik visur. Jis atrodo išties elegan­tiš­kai, taip pat dizai­nas paleng­vina kondi­cio­nie­riaus įren­gimą, prie­žiūrą ir remontą, todėl šis prie­tai­sas tiks dauge­liui įmonių.

  Paprasta prižiū­rėti. Atidarę apatinį skydelį, naudo­to­jai gali leng­vai keisti oro kondi­cio­nie­riaus dalis.

  Leng­viau įren­gia­mas drena­ži­nis siurb­lys. Atidarę deši­nės pusės skydelį, leng­vai sumon­tuo­site, patik­rin­site ar sutai­sy­site drena­žinį siurblį nešvais­ty­dami laiko ir pinigų.

  Leng­vai valo­mas filt­ras. Auto­ma­ti­nis indi­ka­to­rius parodo, kada reikia valyti filtrą (kas 1000 naudo­jimo valandų). Dėl nesu­dė­tingo oro kondi­cio­nie­riaus dizaino išva­lyti filtrą labai lengva.

  ESP funk­cija. Oro kondi­cio­nie­riaus auto­­ma­­tinė ESP regu­lia­vimo funk­cija veik­s­mi­n­gai ir auto­­ma­ti­š­kai fiksuoja išorinį statinį slėgį (ESP), kad ir kokio ilgio būtų orta­kis. Tuomet grei­tai sure­­gu­liuoja veikimą, kad būtų opti­ma­lus oro kiekis ir slėgis, ir iki mini­mumo suma­žina triukšmą, kad komfo­r­tas būtų maksi­ma­lus bet kokioje situ­a­ci­joje. Be to, ESP leng­vai sure­­gu­liuo­site naudo­da­miesi nuoto­­li­nio valdymo pultu.

  Valdy­­­kite bet kada ir bet kur (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Naudo­dami prog­­­ramą išma­nia­jame tele­fone su pasi­­­re­n­ka­mąja funk­cija „Smart Wi-Fi“ nuoto­­­li­niu būdu (reika­li­n­gas papi­l­do­­­mas prie­das) jį įjun­­­kite ir išju­n­­­kite, pasi­­­ri­n­­­kite veikimo režimą ir tempe­ra­tūrą, supla­nuo­­­­­kite, kada jis turi pasi­­­leisti ir sustoti, taip pat valdy­­­kite kitas funk­ci­jas.

  „Smart inver­ter“ tech­no­lo­gija. Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis. 

  • Tipas Kanalinis Inverter
  • Galia šaldyme/šildyme, kW 5,2 / 5,6 

  Daugiau informacijos gamintojo puslapyje