Prekių katalogas

SAMSUNG 360 KASETINIO TIPO 13.4/15.5KW ORO KONDICIONIERIAUS KOMPLEKTAS (VIENFAZIS ĮRENGINYS); KOMPLEKTUOJAMAS SU PASIRENKAMA APDAILA IR DISTANCINIU PULTELIU.

 • SAMSUNG 360 KASETINIO TIPO 13.4/15.5KW ORO KONDICIONIERIAUS KOMPLEKTAS (VIENFAZIS ĮRENGINYS); KOMPLEKTUOJAMAS SU PASIRENKAMA APDAILA IR DISTANCINIU PULTELIU.

  Kodas: AC140RN4PKG/EU-AC140RXADKG/EU
  4203 
  5254  Sutaupykite 1051 

  Šiuo metu šios prekės neturime, tačiau ją galite užsakyti. Klausimus dėl tiekimo termino parašykite mums

  Stilius dvelkte dvel­kia
  Ši apvali kasetė ne tik puikiai vėsina/šildo patal­pas, bet ir yra puošni inte­rjero detalė. Šios kase­tės yra dviejų spalvų – juodos ir baltos. Stilin­goji „360 Cassette“ pertei­kia geriau­sius inte­rjero pojū­čius: kuria komfortą viduje esan­tiem žmonėms ir sklan­džiai įsilieja į bet kurios erdvės dizainą. 

 • Erdvi­nis vėsi­ni­mas
  Įren­gi­nys toly­giai 360 laips­nių kampu vėsina visas kamba­rio dalis, nepa­lik­da­mas neat­vė­sintų zonų. Kasetė, ,prilipina" oro srautą prie lubų, dėl to nesi­jau­čia šaltų oro gūsių.

  Mente­lių netu­rin­tis dizai­nas
  Kadangi konst­ruk­ci­joje nenau­do­ja­mos mente­lės, nėra ir su jomis siejamų dulkių, kurios įpras­tai neigia­mai veikia oro kokybę, o išlei­džiamo oro grei­tis išlieka nepa­ki­tęs. Hori­zon­ta­liai išlei­džia­mas oro srau­tas švel­niai išsi­sklaido visame kamba­ryje.

  Stilin­gas ir intui­ty­vus
  Dėl pažan­gaus ir rafi­nuoto apskrito dizaino „360 Cassette“ teikia tolygų ir komfor­tišką vėsi­nimą visame kamba­ryje, neuž­gož­dama jo aplin­kos.

  LED ekra­nas
  Inte­gruo­tas LED ekra­nas užtik­rina aiškiai matomą oro srauto valdymą, kurį galima nusta­tyti intui­ty­viais valdik­liais.

  Galin­gas oro srau­tas
  360 laips­nių kampu išpu­čia­mas oro srau­tas leidžia leng­viau atvė­sinti ar sušil­dyti visus patal­pos kampus. Aušin­tu­vas turi tris venti­lia­to­rius, kurie orą paskirsto visiš­kai toly­giai, o patalpa vėsinama visiš­kai vieno­dai. Vėsus oras keliauja palu­bė­mis ir pasi­skirsto toly­giai po visą patalpą, o patal­poje esan­tys žmonės nejau­čia jokio diskom­forto.

  Preven­cija nuo konden­sato nute­kė­jimo
  Konden­sato siurb­lyje inte­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konden­sa­tui nute­kėti atgal į konden­sato surin­kimo padą.Tai suma­žina vandens lygį konden­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konden­sato užsi­sto­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.

  Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas
  Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.

  Wi-Fi valdy­mas (reikalingas papildomas priedas)
  Įren­ginį galima valdyti tele­fonu bet kada ir iš bet kur.

  Jude­sio apti­kimo jutik­lis (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das)
  Įmon­ta­vus jutiklį, regu­liuo­jama svir­telė, kad oro srau­tas būtų nukrei­pia­mas nuo žmonių, o šildant – atvirkš­čiai. Jutik­lis gali būti montuo­ja­mas tik su panele – PC4NUDMAN.

  Techniniai duomenys:

  • Wi-Fi Reikalingas papildomas priedas
  • Jonizatorius Reikalingas papildomas priedas
  • Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C -15~50
  • Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C -20~24
  • Elektros maitinimas, Φ/V/Hz 1 / 220-240 / 50
  • Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW 3.5/13.4/15.5
  • Šildymo galia ( min / stand / max ), kW 3.5/15.5/18.0
  • Nominali šaldymo galia, kW 13.4
  • Nominali šildymo galia, kW 15.5
  • Minimali šaldymo galia, kW 3.5
  • Minimali šildymo galia, kW 3.5
  • Maksimali šaldymo galia, kW 15.5
  • Maksimali šildymo galia, kW 18
  • Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.80/4.76/6.45
  • Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.70/4.62/7.36
  • Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW 4.76
  • Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW 4.62
  • Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 3.7/20.6/28.0
  • Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 3.5/20.0/32.0
  • Nominali šaldymo darbinė srovė, A 20.6
  • Nominali šildymo darbinė srovė, A 20
  • Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m 75
  • Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m 30
  • Šaltnešio tipas R32
  • Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e 2.90/1.96
  • Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose ) 50g (>30m)
  • Šaldymo naudingumo koeficientas, EER 2.81
  • Šildymo naudingumo koeficientas, COP 3.35
  • Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER 6.4
  • Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP 4.1
  • Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min 32.4/27.1/22.8
  • Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min 110
  • Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A) 45/41/37
  • Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) 53/54
  • Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 947x365x947
  • Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 940x1210x330
  • Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 1000x66x1000
  • Vidinio bloko svoris, kg 25.5
  • Išorinio bloko svoris, kg 91.5
  • Panelės svoris, kg 3.6
  • Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 9.52 (3/8")
  • Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 15.88 (5/8")
  • Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) OUT
  • Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm 620
  • Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm 330
  • Kompresoriaus tipas S-Inverter
  • Kompresoriaus modelis UB5TN5450FJX
  • Kompresoriaus galia, kW 4.25
  • Kompresoriaus tepalų tipas POE
  • Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc 1.700

  Daugiau informacijos gamintojo puslapyje