Prekių katalogas

SAMSUNG 360 KASETINIO TIPO 7.1/8.0KW ORO KONDICIONIERIAUS KOMPLEKTAS; KOMPLEKTUOJAMAS SU PASIRENKAMA APDAILA IR DISTANCINIU PULTELIU.

 • SAMSUNG 360 KASETINIO TIPO 7.1/8.0KW ORO KONDICIONIERIAUS KOMPLEKTAS; KOMPLEKTUOJAMAS SU PASIRENKAMA APDAILA IR DISTANCINIU PULTELIU.

  Kodas: AC071RN4PKG/EU-AC071RXADKG/EU
  3046 
  3807  Sutaupykite 761 

  Šiuo metu šios prekės neturime, tačiau ją galite užsakyti. Klausimus dėl tiekimo termino parašykite mums

  Stilius dvelkte dvel­kia
  Ši apvali kasetė ne tik puikiai vėsina/šildo patal­pas, bet ir yra puošni inte­rjero detalė. Šios kase­tės yra dviejų spalvų – juodos ir baltos. Stilin­goji „360 Cassette“ pertei­kia geriau­sius inte­rjero pojū­čius: kuria komfortą viduje esan­tiem žmonėms ir sklan­džiai įsilieja į bet kurios erdvės dizainą. 

 • Erdvi­nis vėsi­ni­mas
  Įren­gi­nys toly­giai 360 laips­nių kampu vėsina visas kamba­rio dalis, nepa­lik­da­mas neat­vė­sintų zonų. Kasetė, ,prilipina" oro srautą prie lubų, dėl to nesi­jau­čia šaltų oro gūsių.

  Mente­lių netu­rin­tis dizai­nas
  Kadangi konst­ruk­ci­joje nenau­do­ja­mos mente­lės, nėra ir su jomis siejamų dulkių, kurios įpras­tai neigia­mai veikia oro kokybę, o išlei­džiamo oro grei­tis išlieka nepa­ki­tęs. Hori­zon­ta­liai išlei­džia­mas oro srau­tas švel­niai išsi­sklaido visame kamba­ryje.

  Stilin­gas ir intui­ty­vus
  Dėl pažan­gaus ir rafi­nuoto apskrito dizaino „360 Cassette“ teikia tolygų ir komfor­tišką vėsi­nimą visame kamba­ryje, neuž­gož­dama jo aplin­kos.

  LED ekra­nas
  Inte­gruo­tas LED ekra­nas užtik­rina aiškiai matomą oro srauto valdymą, kurį galima nusta­tyti intui­ty­viais valdik­liais.

  Galin­gas oro srau­tas
  360 laips­nių kampu išpu­čia­mas oro srau­tas leidžia leng­viau atvė­sinti ar sušil­dyti visus patal­pos kampus. Aušin­tu­vas turi tris venti­lia­to­rius, kurie orą paskirsto visiš­kai toly­giai, o patalpa vėsinama visiš­kai vieno­dai. Vėsus oras keliauja palu­bė­mis ir pasi­skirsto toly­giai po visą patalpą, o patal­poje esan­tys žmonės nejau­čia jokio diskom­forto.

  Preven­cija nuo konden­sato nute­kė­jimo
  Konden­sato siurb­lyje inte­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konden­sa­tui nute­kėti atgal į konden­sato surin­kimo padą.Tai suma­žina vandens lygį konden­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konden­sato užsi­sto­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.

  Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas
  Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.

  Wi-Fi valdy­mas (reikalingas papildomas priedas)
  Įren­ginį galima valdyti tele­fonu bet kada ir iš bet kur.

  Jude­sio apti­kimo jutik­lis (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das)
  Įmon­ta­vus jutiklį, regu­liuo­jama svir­telė, kad oro srau­tas būtų nukrei­pia­mas nuo žmonių, o šildant – atvirkš­čiai. Jutik­lis gali būti montuo­ja­mas tik su panele – PC4NUDMAN.

  Techniniai duomenys:

  • Wi-Fi Reikalingas papildomas priedas
  • Jonizatorius Reikalingas papildomas priedas
  • Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C -15~50
  • Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C -20~24
  • Elektros maitinimas, Φ/V/Hz 1 / 220-240 / 50
  • Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW 1.50/7.10/8.70
  • Šildymo galia ( min / stand / max ), kW 1.90/8.00/9.00
  • Nominali šaldymo galia, kW 7.1
  • Nominali šildymo galia, kW 8
  • Minimali šaldymo galia, kW 1.5
  • Minimali šildymo galia, kW 1.9
  • Maksimali šaldymo galia, kW 8.7
  • Maksimali šildymo galia, kW 9
  • Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.35/2.73/3.60
  • Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.35/2.48/3.95
  • Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW 2.73
  • Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW 2.48
  • Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 2.0/11.8/16.0
  • Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 2.0/10.7/17.0
  • Nominali šaldymo darbinė srovė, A 11.8
  • Nominali šildymo darbinė srovė, A 10.7
  • Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m 50
  • Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m 30
  • Šaltnešio tipas R32
  • Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e 1.70/1.15
  • Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose ) 25g (>15m)
  • Šaldymo energijos klasė A++
  • Šildymo energijos klasė A+
  • Šaldymo naudingumo koeficientas, EER 2.6
  • Šildymo naudingumo koeficientas, COP 3.23
  • Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER 6.7
  • Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP 4.2
  • Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min 17.5/15.9/14.3
  • Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min 51
  • Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A) 36.0/33.0/29.0
  • Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) 49.0/51.0
  • Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 947x281x947
  • Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 880x798x310
  • Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 1000x66x1000
  • Vidinio bloko svoris, kg 20.2
  • Išorinio bloko svoris, kg 51
  • Panelės svoris, kg 3.6
  • Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 6.35 (1/4")
  • Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 15.88 (5/8")
  • Elektros maitinimo kabelis, mm2 3G X 2.5 mm²
  • Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų 3G X 0.75~1 mm² + 3G X 0.75 mm²
  • Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) OUT
  • Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm 661
  • Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm 338
  • Kompresoriaus tipas S-Inverter
  • Kompresoriaus modelis UB4TN8200FE4
  • Kompresoriaus galia, kW 1.89
  • Kompresoriaus tepalų tipas POE
  • Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc 320

  Daugiau informacijos gamintojo puslapyje